Dit delen met je vrienden

NU.nl is de belangrijkste bron van nieuws en nieuwswaardige informatie die Nederland kent. Ons doel is om niet alleen de belangrijkste bron van nieuws te zijn maar ook om ervoor te zorgen dat dit nieuws op het juiste moment de juiste doelgroep bereikt: uniek in een wereld van informatie-overload. We leggen de lat hoog met betrekking tot innovatie, hebben een open cultuur, stimuleren multidisciplinair werk en steken onze trots om de grootste speler te zijn in de markt niet onder stoelen of banken. In deze rol onderhoudt contact met het branded content team van NU.nl. Als het gaat om een reeks gesponsorde artikelen, smarticles, dan heb je ook zelf direct contact met de klant. More >>